UpArrow
>
כניסת מורשים
*5031
מסלולים לבחירה
מסלול גולד
במחיר של 99 ₪ לחודש:

חבילת הבסיס (לא מומלץ),
חבילה הכוללת את כל מוצרי החשמל בבית הלקוח למעט דוד שמש , תריס חשמלי ושער חשמלי.
- ללא החלפת חדש תמורת ישן .
- ללא אחריות על שבר פלסטיקה .
השתתפות עצמית בסך 150 ₪ לביקור.

מסלול סילבר
במחיר של 129 ₪ בלבד :

חבילת האמצע,
חבילה הכוללת את כל מוצרי החשמל בבית הלקוח למעט דוד שמש, תריס חשמלי ושער חשמלי.
- כולל החלפת חדש תמורת ישן.
- כולל אחריות על שבר פלסטיקה.
- ללא השתתפות עצמית בעת ביקור טכנאי.

מסלול פלטינה
במחיר של 149 ₪ לחודש:
החבילה המלאה,
חבילה הכוללת את כל מוצרי החשמל בבית הלקוח כולל דוד שמש, תריס חשמלי ושער חשמלי
- כולל החלפת חדש תמורת ישן.
- כולל אחריות על שבר פלסטיקה.
- ללא השתתפות עצמית בעת ביקור טכנאי.
חבילה מומלצת מאד. אין חריגים הכל בכיסוי!